Používaním našich stránok súhlasíte s používaním cookies

Vďaka našim službám a

poradenstvu mamičkám sme získali krásne ocenenie :)

Ocennie so srdcom pre deti

NAJPREDÁVANEJŠÍ


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
1. Vymedzenie základných pojmov
I.Predávajúcim sa rozumie firma Michaela Trojáková Mmshop, so sídlom Malé Leváre 68, 908 74 Malé
Leváre, IČO 43484271 IČ DPH SK1071347266 Číslo živnostenského registra: 120-13155, ktorá je
prevádzkovateľom internetového obchodu MMSHOP.sk, prevádzkovaného na
doméne http://www.mmshop.sk (ďalej len ´´internetový obchod´´)
II. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, ktorá potvrdila a následne odoslala objednávku.
III. Objednávkou sa rozumie elektronický formulár, ktorý obsahuje informácie o kupujúcom, zoznam
objednaného tovaru a cenu tohto tovaru zaslaný na elektronickú adresu predávajúceho.
IV. Tovarom sa rozumie produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho
.V. Podmienky bližšie vymedzujú a upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.
2. Predmet zmluvy
I. Predmetom zmluvy je tovar, ktorý sa nachádza v ponuke internetového obchodu, alebo tovar, ktorý je
predávajúci po dohode s kupujúcim dodať kupujúcemu.
II: Predmetom zmluvy sú takisto služby, ktoré sú v ponuke internetového obchodu.
3. Objednávka a uzatvorenie zmluvy
I.Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za Návrh na uzavretie zmluvy na diaľku a sú v
súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení
neskorších zmien a predpisov..
II. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho dôjde potvrdením objednávky
telefonicky alebo formou elektronickej pošty , čím vzniká záväzkovoprávny vzťah medzi predávajúcim a
kupujúcim.
III.Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí
požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky. Každá objednávka musí
obsahovať: meno kupujúceho, kontaktnú osobu, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, názov
tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru.
Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu
medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej
prepravu tovaru).
IV: Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu,
vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri tovare na objednávku a cene vyššej ako 100 € žiadať kupujúceho
o zaplatenie zálohy vo výške 50% ceny objednaného tovaru na účet predávajúceho. Objednávka sa
začne vybavovať až po pripísaní zálohy na účet. V prípade zrušenia objednávky peniaze ostávajú
predávajúcemu na pokrytie výdajov spojených so zaobstarávaním tovaru.
V. Kupujúci má právo stornovať objednávku. Storno objednávky je nutné ohlásiť emailom alebo
telefonicky.
VI. V prípade ak predávajúci nevie dodať objednaný tovar, má právo takúto objednávku zrušiť. Pokiaľ už
bola suma za objednaný tovar uhradená, zašle ju predávajúci kupujúcemu naspäť bankovým prevodom.
.
4. Dodacie podmienky
I Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy tovaru rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy
oznámený kupujúcemu pri overovaní objednávky.
II. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 5 do 10 pracovných dní od dátumu
overenia objednávky.
III Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u
výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.
IV. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu
prepravcovi.
V. Prevádzkovateľ dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej podobe všetky doklady
potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi
5. Kúpna cena a platobné podmienky
I. Ceny uvedené v internetovom obchode MMSHOP.sk sú pre kupujúceho platné v čase odoslania
objednávky tovaru. Ceny v internetovom obchode sú konečné tzn. vrátane DPH bez poplatkov za
dopravu. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov a
dovozcov. Platná cena tovaru bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.
II.Kupujúci realizuje platbu
· bezhotovostným prevodom vopred na účet predávajúceho, pričom tovar zasielame až po pripísaní
platby na účet. Predávajúci tovar rezervuje po potvrdení objednávky 7 dní. Ak nedôjde k platbe do 7 dní,
má predávajúci právo, po predošlom upozornení kupujúceho, odstúpiť od kúpnej zmluvy.
· Alebo formou dobierky - tovar kupujúci zaplatí pri prebratí zásielky Poštovému doručovateľovi alebo
Kuriérovi
III Pri odovzdávaní tovaru platí kupujúci cenu za tovar + dopravné a prípadne cenu dobierky.
IV Spôsob dopravy si volí kupujúci sám pri vytváraní objednávky v internetovom obchode
predávajúceho alebo pri inom spôsobe komunikácie.
V Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri overovaní objednávky.
VI.Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny kurzu meny, pri
výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a
ostatných dodávateľov tovaru.
6. PREBRANIE TOVARU
I. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej v objednávke.
II Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky.
Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď
kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke.
Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.
III. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok
dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z
predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa
veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých
okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.
IV. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar a to bez
ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na kupujúceho.
V Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo
jeho splnomocnencom.
7, Odstúpenie od zmluvy:
I. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa
prevzatia tovaru.
Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar do 14 dní od
odstúpenia od zmluvy ako doporučenú zásielku ((nie na dobierku) s dohodnutým poistením proti
škodám spôsobeným prepravou tovaru, riadne zabaleným v krabici, plastovej či bublinkovej obálke,
alebo osobne odovzdať v sídle firmy.
Pre odstúpenie od zmluvy je možné použiť formulár http://www.mmshop.sk/mmshop/8-Reklamacie-a-
vratenie-tovaru .
II. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní
odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar,
vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť.
III. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku v prípade, ak ide o zmluvu, ktorej
predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho alebo tovaru
určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno
vrátiť
8. Práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho
I.Predávajúci sa zaväzuje:
· dodať kupujúcemu tovar v správnom množstve a kvalite.
· spolu s tovarom dodať všetkú potrebnú dokumentáciu potrebnú k správnemu používanie a ošetrovaniu
výrobku.
· dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy
II.Predávajúci nezodpovedá za:
· oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. doručovateľskou spoločnosťou.
· oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa kupujúcim pri objednávaní
tovaru
.· za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. doručovateľskou spoločnosťou
.· prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu alebo dodávateľa predávajúceho v
dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných
nepredvídateľných prekážok ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť.
III.Kupujúci je povinný
:· objednaný tovar prevziať
· zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle planých Všeobecných obchodných podmienok platných
v deň odoslania objednávky
· v prípade značného poškodenia obalu pri preberaní od doručovateľskej spoločnosti, uplatniť
bezodkladne reklamáciu u tejto doručovateľskej
spoločnosti.
- prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), alebo stornuje objednávku po
expedovaní tovaru predávajúcim, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu
vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné
doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru ak to
doručovateľská spoločnosť požaduje.
9. Reklamácia, záruka a vrátenie tovaru
I. Záručná doba podľa zákona č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov je
stanovená na 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy alebo zhora ohraničená dátumom spotreby
tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom
oprávnenou osobou.
II. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. PV prípade
uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný tovar
vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu
ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.
Balík musí obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, popis závady, uvedené číslo daňového
dokladu a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Predávajúci vrátený tovar
zaslaný formou dobierky nepreberie.
Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného
odkladu, maximálne však do 30 dní od začiatku reklamačného konania.
III. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci.
Spiatočnú prepravu v prípade oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.
IV. V prípade, že budú splnené všetky podmienky pre uplatnenie reklamácie má kupujúci právo na
odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná má právo na vrátenie plnej
sumy zaplatenej za tovar. Po dohode môže predávajúci reklamovaný tovar nahradiť novým tovarom v
zodpovedajúcej hodnote alebo inej, pričom dôjde k vráteniu alebo doplateniu cenového rozdielu.
V.Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým
opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v
podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a
mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa, vonkajšími vplyvmi, napr. pádom
alebo nárazom, zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy),
akýmikoľvek zásahmi do konštrukcie, celistvosti a príslušenstva výrobku,pri používaní tovaru pre účel iný
než na ktorý je výrobok určený. mechanickým poškodením Záruka sa tiež nevzťahuje na škody
vzniknuté v dôsledku živelnej pohromy a nesprávnym použitím výrobku. V prípade neoprávnenej
reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.. Vybavením oprávnenej
reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej
záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu
vybavenia reklamácie. Predávajúcí upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho telefonicky, alebo emailom
a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.
10. Alternatívne riešenie sporov
1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (emailom
na info@mmshop.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho
reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na
túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo
podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov
(ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené
právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom
určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov
RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní
a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,
zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom
a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou
zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne
riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS
môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu
maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
4. Podrobnejšie informácie o celej problematike nájdete v Zákone č. 391/2015 o alternatívnom
riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č.
524/2013 a v Zákone č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (znenie od 1.2.2016).
10,Ochrana osobných údajov
I. Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky tovaru či registrácie prostredníctvom
internetového obchodu www.mmshop.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so
zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
II. Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva kupujúci v súlade so zák. č. 122/2013
Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre
účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie s kupujúcim.
III. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších
zákonných práv k týmto údajom.
IV. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje kupujúcich žiadnej ďalšej
osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje kupujúcich
odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru.
V. . Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu
neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme
adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail info@mmshop.sk.
Súhlas zanikne do 1 mesiaca od odvolania. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde
zároveň k zrušeniu registrácie.
VI. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade
s platnými právnymi predpismi SR.
• Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať
výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.
• Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje
na iné účely ako sú uvedené v bode.4. ORP osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje
spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že
ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.
• Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 1 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje
v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným
všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že
súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného
vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.
• Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
• vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov
v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3 ZnOOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa
odseku 4 písm. b) ZnOOÚ je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a
vyhodnocovania operácií,
• vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné
údaje na spracúvanie,
• vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
• opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú
predmetom spracúvania,
• likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods. 1
ZnOOÚ; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže
požiadať o ich vrátenie,
likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.
VI. Právo kupujúceho možno obmedziť len podľa odseku 1 písm. d) a e) ZnOOÚ, ak takéto
obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho,
alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
VII. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči
• spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané
na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
• využívaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) 9.8.na účely priameho
marketingu v poštovom styku, alebo
• poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) 9.8.na účely priameho
marketingu.
VIII. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo
u predávajúceho kedykoľvek namietať
• voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 7 ods. 4 písm. a), e), f) alebo g)
ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom
zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v
konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia
zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je
povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu
blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
• a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo
významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov
automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať
predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od
automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho
vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená
osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v
lehote podľa § 21 ods. 3 ZnOOÚ. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje
osobitný zákon, v ktorom sú opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho,
alebo ak rozhodnutie bolo prijaté v priebehu uzatvárania alebo plnenia zmluvy uzatváranej
medzi predávajúcim a kupujúcim za predpokladu, že sa vyhovelo požiadavke kupujúcedho,
ktorá je obsahom zmluvy, alebo kupujúcemu bolo na základe dohody udelené právo
kedykoľvek počas platnosti zmluvy uplatniť svoj názor.
IX. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom
oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v
plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mala
podľa ZnOOÚ môže uplatniť blízka osoba. Požiadavky kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. a), d) až f)
ZnOOÚ splní predávajúci bezplatne. Informácie podľa § 20 ods. 1 písm. b) a c) ZnOOÚ predávajúci
poskytne kupujúcemu bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku
materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s
odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Predávajúci vyhovie
požiadavkám kupujúceho podľa § 20 ZnOOÚ a písomne ju informuje najneskoršie do 30 dní od ich
prijatia. Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. d) a e) ZnOOÚ predávajúci bezodkladne
písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.
11. Orgán dozoru
Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.
12, ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
I. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje
kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.
II. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk,
stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia
zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom
III. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom
splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a
kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré
ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť
a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
IV. Práva kupujúceho (spotrebiteľa) vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane
spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri
podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov,
zostávajú týmito podmienkami nedotknuté
V. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z
neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho
zákonníka.
VI. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú
(vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom
elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
VII. Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky tovaru či registrácie
prostredníctvom internetového obchodu .www.mmshop.sk sú zhromažďované, spracovávané a
uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
VIII. I. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke
prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami
vyslovene dohodnuté inak.
IX. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia
"Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
X. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto Všeobecné podmienky doplňovať, prípadne zmeniť aj bez
súhlasu užívateľa.
XI. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Všeobecnými obchodnými
podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o
ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov,
zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi
slovenského právneho poriadku.
XII. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk,
stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia
zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
XIII. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 24.5.2018 a rušia tým predošlé
znenie VOPienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom uverejnenia na stránkach internetového obchodu.


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

OWJlYTdiN