S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Naša cena 16,24 EUR
skladom
Naša cena 15,55 EUR
skladom

ANKETA

Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli?

Google 26% Od známych 25% Facebook 24% E-mail 26%

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

Základné informácie

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope www.mmshop.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona na ochranu spotrebiteľa č. 102/2014 Zb.

 

1. Vymedzenie základných pojmov
Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode mmshop.sk je
Lukáš Molec - corps, Dulov 159, 018 52 Dulov, IČO: 54778697, DIČ: 1077582913, Číslo živnostenského registra: 350-48192, ktorý je prevádzkovateľom internetového obchodu MMSHOP.sk, prevádzkovaného na doméne http://www.mmshop.sk (ďalej len ´´internetový obchod´´)

Kupujúcim je
spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá potvrdila a následne odoslala objednávku a ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka.

2. Povinnosti prevádzkovateľa
1) Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok obchodu platných v deň odoslania elektronickej objednávky.
2) Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú: faktúru ( daňový doklad ), príp. záručný list ( ak ho výrobca poskytuje ).

3. Povinnosti kupujúceho
1) Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad alebo poškodenia zásielky, túto informáciu bezodkladne oznámiť prepravcovi a prevádzkovateľovi.
2) Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny a následným prevzatím objednaného tovaru od prepravcu.

4. Predmet zmluvy
1) Predmetom zmluvy je tovar, ktorý sa nachádza v ponuke internetového obchodu, alebo tovar, ktorý vie predávajúci po dohode s kupujúcim dodať kupujúcemu.
2) Predmetom zmluvy sú takisto služby, ktoré sú v ponuke internetového obchodu.

5. Objednávka a uzatvorenie zmluvy
1) Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za Návrh na uzavretie zmluvy na diaľku a sú v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších zmien a predpisov.
2) K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho dôjde potvrdením objednávky telefonicky alebo formou elektronickej pošty , čím vzniká záväzkovoprávny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.
III. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky. Každá objednávka musí obsahovať: meno kupujúceho, kontaktnú osobu, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, názov tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru.

6. Cena dopravy (poštovné)
Tovar zasielame prostredníctvom:
a)Slovenskej pošty, balík na poštu v cene 4,30€

b)Slovenskej pošty, balík na adresu v cene 5,20€

c)Zásielkovňou v cene 4,00€

d)Platba dobierkou v cene 2,00€

7. Dodacie podmienky a termíny
1) Dodacie lehoty sú pre rozličné druhy tovaru rôzne. Termín dodávky tovaru bude vždy
oznámený kupujúcemu pri overovaní objednávky.
2) Vo všeobecnosti je termín dodávky od 3 až 10 pracovných dní od dátumu overenia objednávky.
3) Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia, najneskôr však do 30 dní.
4) Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prepravcovi.
Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný 
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
5) Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej v objednávke.
6) Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky.
Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.
7) Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.
8) Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na kupujúceho.
9) Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

8. Kúpna cena a platobné podmienky
1) Ceny uvedené v internetovom obchode MMSHOP.sk sú pre kupujúceho platné v čase odoslania objednávky tovaru. Ceny v internetovom obchode sú konečné tzn. vrátane DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov a dovozcov. Tieto zmeny sa netýkajú už objednaného tovaru.


2) Kupujúci realizuje platbu:
a) bezhotovostným prevodom vopred na účet predávajúceho, pričom tovar zasielame až po pripísaní platby na účet. Predávajúci tovar rezervuje po potvrdení objednávky po dobu 7 dní. Ak nedôjde k platbe do 7 dní má predávajúci právo, po predošlom upozornení kupujúceho, odstúpiť od kúpnej zmluvy.
Peňažný ústav: Fio Banka
IBAN: SK64 8330 0000 0023 0181 4082
Swift : FIOZSKBAXXX
b) pri dobierke - tovar kupujúci zaplatí pri prebratí zásielky Poštovému doručovateľovi alebo Kuriérovi
c) online platbou prostredníctvom platobnej brány


3) Pri odovzdávaní tovaru platí kupujúci cenu za tovar + dopravné a prípadne cenu dobierky.
4) Spôsob dopravy si volí kupujúci sám pri vytváraní objednávky v internetovom obchode
predávajúceho alebo pri inom spôsobe komunikácie.
5) Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri overovaní objednávky.
6) Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny kurzu meny, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

9. Reklamácia, záruka a vrátenie tovaru
1) Záručná doba podľa zákona č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov je stanovená na 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.
2) Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
V prípade uplatňovania reklamácie kupujúcemu odporúčame telefonicky alebo e-mailom oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.
Balík musí obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, popis závady, uvedené číslo daňového dokladu a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Predávajúci vrátený tovar zaslaný formou dobierky nepreberie.
Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od začiatku reklamačného konania.
3) Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci.
Spiatočnú prepravu v prípade oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.
4) V prípade, že budú splnené všetky podmienky pre uplatnenie reklamácie má kupujúci právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná má právo na vrátenie plnej sumy zaplatenej za tovar. Po dohode môže predávajúci reklamovaný tovar nahradiť novým tovarom v zodpovedajúcej hodnote alebo inej, pričom dôjde k vráteniu alebo doplateniu cenového rozdielu.
5) Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa, vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy), akýmikoľvek zásahmi do konštrukcie, celistvosti a príslušenstva výrobku, pri používaní tovaru pre účel iný než na ktorý je výrobok určený, mechanickým poškodením.
Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej pohromy a nesprávnym použitím výrobku. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho telefonicky alebo emailom
a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.

10. Odstúpenie od zmluvy:
1) Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ.
Pre odstúpenie od zmluvy je možné použiť formulár http://www.mmshop.sk/mmshop/8-reklamacie-a-vratenie-tovaru .
2) Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar, vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť.
3) Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku v prípade, ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť(napríklad v prípade tričiek s potlačou na prianie).

11. Alternatívne riešenie sporov
1) Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (emailom
na info@mmshop.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
2) Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
3) Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
4) Podrobnejšie informácie o celej problematike nájdete v Zákone č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v Zákone č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (znenie od 1.2.2016).


12. Ochrana osobných údajov
1) Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky tovaru či registrácie prostredníctvom internetového obchodu www.mmshop.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
2) Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva kupujúci v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie s kupujúcim.
3) Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.
4) Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje kupujúcich žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje kupujúcich odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru.
5) Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail info@mmshop.sk.
Súhlas zanikne do 1 mesiaca od odvolania. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu registrácie.
6) Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
• Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.
• Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely ako sú uvedené v bode.4. ORP osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje
spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.
• Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 1 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.
• Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
• vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov
v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3 ZnOOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa
odseku 4 písm. b) ZnOOÚ je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a
vyhodnocovania operácií,
• vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné
údaje na spracúvanie,
• vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
• opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú
predmetom spracúvania,
• likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods. 1
ZnOOÚ; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže
požiadať o ich vrátenie,
likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.
7) Právo kupujúceho možno obmedziť len podľa odseku 1 písm. d) a e) ZnOOÚ, ak takéto
obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
8) Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči
• spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané
na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
• využívaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) 9.8.na účely priameho
marketingu v poštovom styku, alebo
• poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) 9.8.na účely priameho
marketingu.
9) Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo
u predávajúceho kedykoľvek namietať
• voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 7 ods. 4 písm. a), e), f) alebo g)
ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom
zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v
konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia
zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je
povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu
blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
• a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo
významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov
automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať
predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od
automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho
vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená
osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v
lehote podľa § 21 ods. 3 ZnOOÚ. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje
osobitný zákon, v ktorom sú opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho,
alebo ak rozhodnutie bolo prijaté v priebehu uzatvárania alebo plnenia zmluvy uzatváranej
medzi predávajúcim a kupujúcim za predpokladu, že sa vyhovelo požiadavke kupujúceho,
ktorá je obsahom zmluvy, alebo kupujúcemu bolo na základe dohody udelené právo
kedykoľvek počas platnosti zmluvy uplatniť svoj názor.
10) Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mala podľa ZnOOÚ môže uplatniť blízka osoba. Požiadavky kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. a), d) až f) ZnOOÚ splní predávajúci bezplatne. Informácie podľa § 20 ods. 1 písm. b) a c) ZnOOÚ predávajúci poskytne kupujúcemu bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Predávajúci vyhovie požiadavkám kupujúceho podľa § 20 ZnOOÚ a písomne ju informuje najneskoršie do 30 dní od ich prijatia. Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. d) a e) ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.

12, Záverečné a prechodné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak sú medzi oboma zmluvnými stranami dohodnuté iné samostatné obchodné podmienky.
1) Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
2) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodným podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.mmshop.sk. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom uverejnenia na stránkach internetového obchodu.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 032/640 01 09
fax č. 032/640 01 08

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

ZWJlM2Nk